اخبار
.

بازدید تیم مدیریت ایمنی از بخش دیالیز

1398/7/17 چهارشنبه

با توجه به استانداردهای اعتباربخشی(ویرایش چهارم ) و برنامه های مربوط به ایمنی بیمار، تیم مدیریت ایمنی بیمارستان  با حضور ریاست این مرکز از بخش دیالیز بازدید نمودند و پیرامون مسائل این حوزه با همکاران صحبت شد.دانشکده علوم پزشکی آبادان