پنجشنبه 6 آبان 1400  

معرفی

ریاست.نام و نام خانوادگی
دکتر ضیاء عبیداوی
 

مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی پزشکی عمومی
 
 تلفن تماس

061-53392952
 
Email