پنجشنبه 1 آبان 1399  

معرفی

ریاست.


 نام و نام خانوادگی

دکتر کامران سالمی
 
مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی پزشکی عمومی
 
 تلفن تماس

061-53392952
 
Email