پنجشنبه 6 آبان 1400  

معرفی مدیریت

معرفی.نام و نام خانوادگی
آقای مصطفی دورقی
 
مدرک تحصیلی
لیسانس حسابداری
 
تلفن تماس
061-53392952
 
Email
-
 

شرح وظایف
v نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان
v اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
v هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی
v تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
v تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان
v نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها
v مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان
v هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه
v هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه
v پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع
v جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق