سه‌شنبه 6 آبان 1399  

معرفی مدیریت

معرفی.


نام و نام خانوادگی
آقای مرتضی عوفی پور
 
مدرک تحصیلی
مهندسی عمران
 
تلفن تماس
061-53392952
 
Email
Oufipour.m@Gmail.com
 
شرح وظایف
نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان
v اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی
تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان
نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها
مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان
هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه
هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه
پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع
جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق