پنجشنبه 6 آبان 1400  

مدیریت خدمات پرستاری

معرفی.


نام و نام خانوادگی
محسن شبانکاری
 
تلفن تماس
061-53392952
 
 
Email
-

شرح وظایف
برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان
برنامه ریزی برای تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت عفونت و . . .)
نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده 
مشارکت در طرح های پژوهشی مربوط به دفتر پرستاری
انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط برای ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی
تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب .
تصمیم گیری در مورد مرخصی ها، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری
رهبری و هدایت واحد های پرستاری برای تحقق اهداف سازمانی 
ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و ...
v اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی برای ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان ( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری
تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه برای حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله 
نظارت بر تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات