پنجشنبه 6 آبان 1400  

رادیولوژی

معرفی.

رادیولوژی
بخش تصویربرداری بیمارستان حضرت زینب دارای یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال(DR) می باشد که با دارا بودن پرسنلی توانمند، خدمات تصویربرداری را به صورت شایسته به مراجعین ارائه می نماید.


نام و نام خانوادگی
نیما عیدی نژاد
 
مدرک تحصیلی
کارشناس رادیولوژی
 
تلفن تماس
061-53392952
 
Email
-
 

شرح وظایف
v ایجاد هماهنگی لازم بین قسمت های مختلف رادیولوژی
بررسی واخذ کنترل کیفی قسمت های بخش و ارائه نتایج به مسئول فنی رادیولوژی
رفع مشکلات با استفاده از چارت های کنترل کیفی
عهده داشتن مسئولیت انبار داخلی و فعالیت در زمینه تهیه به موقع تجهیزات مورد نیاز از جمله فیلم و لوازم مصرفی
کنترل دائمی تجهیزات مصرفی داروها و ... از نظر تاریخ مصرف و نحوه نگهداری صحیح آنها
تنظیم برنامه های روزانه وکشیک رادیولوژی
بازبینی،کنترل دائمی وبه موقع کلیه دستگاههای رادیولوژی و ارائه نتایج به مسئول فنی مربوطه وپیگیری جهت تعمیر به موقع دستگاه
ایجاد هماهنگی لازم بین پرسنل جهت استفاده از مرخصی های اجباری، استحقاقی و استعلاجی