پنجشنبه 6 آبان 1400  

بیمه گری

معرفی.نام و نام خانوادگی
حسن غلامزاده دیلمی
 
مدرک تحصیلی
کارشناس IT
 
تلفن تماس
061-53392952
 
Email
 
-
 
شرح وظایف
v نظارت و کنترل میزان وصولی حق درمان و تهیه و تنظیم فرم های درآمد و غیره جهت ارسال به واحد مربوطه
ایجاد هماهنگی لازم با موسسات بیمه گذار جهت تکمیل و ارسال لیست های مربوط به کسر حق بیمه کارکنان
بررسی چگونگی شمول موسسات بیمه گذار از قانون و مررات مربوط به تامین خدمات درمانی به منظور وصول فعالیت ها
پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه his (سیستم اطلاع رسانی بیمارستانی)
پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها با جلسات مکرر با سازمان ها و نمایندگان آنها
پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسایی علل آنها و بازگشت آنها به مسئولین هر بخش در کاهش هر چه بیشتر کسورات
تهیه درصد کسورات به صورت ماهانه بوسیله ثبت در سامانه مخصوص و تجزیه و تحلیل آن
ارسال صورتحساب ها به سازمان های بیمه گر در فرصت تعیین شده
کنترل اسناد بیمه ای به منظور جلوگیری از کسورات و افزایش درآمدی