پنجشنبه 6 آبان 1400  

انبار

معرفی.


 

نام و نام خانوادگی مسئول انبار و داروخانه
محسن احمدی سورشجانی
 
 تلفن تماس
061-53392952
 

Email
-

شرح وظایف

v    برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان

v    همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده

v    نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان

v    صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا

v    صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا

v    صدور فرمهاي مرجوعي، برگشت از خريد و ساير فرم هاي مشابه

v    صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم

v    ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار نظام نوين مالي

v    دريافت سفارش كالا و خدمات مورد نياز سازمان از واحدهاي گوناگون و بررسي و رسيدگي به آنها

v    مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي مانند سرقت، صدمه و حادثه از طريق طبقه بندي و چيدمان صحيح انبار

v    پيش بيني برنامه ريزي و كنترل مواد و انبار گرداني متناسب با نوع شركت و مواد  و كالاها

v    تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و كارت هاي مربوط

v    صدور اقلام مورد نياز به واحدهاي گوناگون مطابق با درخواست هاي و سفارشات كتبي و ثبت آنها