پنجشنبه 6 آبان 1400  

تدارکات

تدارکات.

نام و نام خانوادگی

علیرضا مزرعه کار

مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت بازرگانی

 

تلفن تماس

061-53392952

شرح وظایف

vنظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

vپیش بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی

vهمکاری در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه ها

vبررسی اسناد مربوط به خرید و تایید آنها

vامضاء پیش نویس ها و مکاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستی

vبررسی اطلاعات جمع آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگی ها

vشرکت در کمیسیون های مختلف مربوط به کارپردازی

vتشریک مساعی با مقام مافوق در انجام وظایف محوله