پنجشنبه 6 آبان 1400  

خدمات و تاسیسات

معرفی.

 

نام و نام خانوادگی

کاظم عوادی

 

 تلفن تماس

061-53392952

Email
-

شرح وظایف

vانجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب، برق، تلفن،گاز، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوارسانه

vتهیه طرح‌های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات

vنوسازی قطعات مربوط به تاسیسات

vتهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی

vمحاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه ‌مرکزی

vنظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی

vآموزش و راهنمایی کاردان‌ها و تکنسین‌ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات

vشرکت در کمیسیون‌های فنی

vنظارت بر کار شرکت های پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیت های مربوطه

vهمکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان وتعیین مشخصات و دستورالعملهای فنی

vکسب خط‌مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه