پنجشنبه 6 آبان 1400  

مدارک پزشکی

معرفی.


نام و نام خانوادگی
ارمغان محمدیان
 
مدرک تحصیلی
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

 
 تلفن تماس
061-53392952
 
Email
Mohamadiyan1374@Gmail.com
 
شرح وظایف
نظارت بر تکمیل بودن پرونده ها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار
نظارت بر صدور جواز دفن و گواهی ولادت
تهیه گزارشات ، اطلاعات و آمارهای مختلف برای مقامات ذیصلاح
پیگیری نامه های اداری و قضایی(بیمه ، پزشکی قانونی ، دادگاه ، نیروی انتظامی و ...) با رعایت اصول محرمانگی
نظارت بر ورود و خروج پرونده هانظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی
همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی
درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمها و پوشه های پرونده های بیمارستانی
بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق
برقراری ارتباط منطقی بین بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
شرکت در کمیته های بیمارستانی ذیربط و تنظیم و پیگیری صورتجلسات کمیته مدرک پزشکی بعنوان دبیر کمیته