پنجشنبه 6 آبان 1400  

روابط عمومی

معرفی.


نام و نام خانوادگی

حمزیه زرنگارنیا

 
مدرک تحصیلی
کارشناس مدیریت بازرگانی

 

 تلفن تماس

061-53392952

 

Email

-

شرح وظایف

vایفای نقش سخنگویی بيمارستان  به منظور برقراری ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی جهت اطلاع رسانی به هنگام به مردم

vایجاد و ارتقاء ارتباطات بيمارستان با سازمان ها ونهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله

vنظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم، کارکنان و مراجعين

vبرنامه ریزی، هدایت واجرای ملاقات های عمومی، کارکنان و مراجعين بيمارستان با مسئولین

vتهیه و تدوین برنامه عمل سالانه روابط عمومی با تعیین اولویت ها و رئوس برنامه و اقدامات

vارایه نظرات مشورتی به ریاست بيمارستان در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های بيمارستان به رسانه ها و مردم