پنجشنبه 6 آبان 1400  

واحد بهبود کیفیت

معرفی.


نام و نام خانوادگی

محمد روشنی

 

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

 تلفن تماس

061-53392952

 

Email

Mohamad.roshani90@Gmail.com

شرح وظایف

vتدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

vپیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان

vتدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی

vایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان

vهماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و پیگیری اجرای مصوبات

vطراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران

vتدوین و اجرای خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان

vتهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحد ها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش

vبررسی و پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته مدیریت اجرایی

vارتقا سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی