پنجشنبه 6 آبان 1400  

فرایندها

فرایندهای اصلی بیمارستان.

5 فرایند اصلی بیمارستان حضرت زینب(س) اروندکنار شامل موارد زیر می باشد:
فرایند ترخیص بیمار
فرایند ارائه خدمات آزمایشگاهی
فرایند اورژانس
فرایند دیالیز
فرایند انجام گرافی  بیمار سرپایی