پنجشنبه 6 آبان 1400  

حراست

معرفی.
نام و نام خانوادگی

هادی فرهادی

 

 تلفن تماس

061-53392952
 

Email

-

شرح وظایف
v نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل های اداری
v کنترل و بررسی ورود و خروج پرسنل
نظارت و بررسی ورود و خروج کالا
تشکیل پرونده حراستی تمامی پرسنل
بررسی اصول حفاظت فیزیکی و حفاظت الکترونیکی
آموزش اصول رعایت ایمنی و ضوابط اداری به پرسنل جدید الورود
دریافت و ثبت نامه ها و گزارشات محرمانه
تفکیک و ارجاع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات محرمانه
نظارت و کنترل بر عملکرد شرک های طرف قرارداد
صدور کارت شناسایی پرسنل